Wanneer u er pas op het laatste moment achterkomt dat u bijvoorbeeld toch naar links wilt in plaats van naar rechts, mag u niet meer van strook wisselen.
Busbaan en busstrook

Dit is een rijbaan waarop het woord bus of lijnbus is aangebracht en deze is door een onderbroken of doorgetrokken streep van de rijbaan afgescheiden. Busbanen en busstroken mogen alleen bereden worden door bestuurders van autobussen. Verder mogen hulpdiensten er ook altijd gebruik van maken en soms mogen er ook taxi's op rijden, echter alleen wanneer daarvoor een ontheffing is verleend. Bij busbanen of busstroken wordt vaak verkeerslichtbeïnvloeding toegepast, zodat de bus voorrang krijgt op het andere verkeer.
Haaientanden

Dit zijn voorrangsdriehoeken die op het wegdek zijn aangebracht en een gebod inhouden. Wanneer u een kruispunt nadert met haaientanden op uw weggedeelte, moet u alle bestuurders op de kruisende weg voorrang verlenen. Veelal worden haaientanden in combinatie met het voorrangsbord B6 aangebracht. Dit is niet altijd noodzakelijk. Er kan worden volstaan met het aanbrengen van alleen haaientanden, dus zonder een voorrangsbord. Ook dan moet u alle bestuurders op de kruisende weg voorrang verlenen.
Doorgetrokken streep

Een as of deelstreep kan worden uitgevoerd als doorgetrokken streep. Een bestuurder mag zich dan niet bevinden op het gedeelte van de rijbaan dat is bestemd voor het tegemoetkomende verkeer. Hij mag een doorgetrokken streep dus niet overschrijden. Wanneer op de wegas twee strepen zijn aangebracht, dan mag u inhalen mits de onderbroken streep aan uw kant ligt. As of deelstrepen worden vaak uitgevoerd als waarschuwingsstrepen en wel op die plaatsen waar het overschrijden van de streep een verhoogd risico met zich mee brengt, zoals bij gevaarlijke kruispunten of onoverzichtelijke bochten.


Terug naar de website