Privacyverklaring

iTheorie staat als onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Zwolle onder het nummer 08204150.

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze websites, waaronder itheorie.nl.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. Wij gaan dan ook discreet en zorgvuldig om met je persoonsgegevens en we zorgen ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving. In het kader van transparantie geven wij je ook informatie over de verwerking van andere gegevens dan persoonsgegevens.

iTheorie heeft te allen tijde het recht om, zonder enige aankondiging, de informatie op haar website(s) te wijzigen. Bij iTheorie wordt met zorg de website(s) geschreven en gevuld. Echter zal iTheorie nimmer instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren. Aansluitend op dit laatste punt, zal iTheorie dus niet aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat, dan wel dreigt te ontstaan door (in)correcte teksten, prijzen, prijswijzigingen, afbeeldingen en/of overige inhoud van de website(s) en/of haar functioneren.

Het gebruik van alle informatie op de website(s) van iTheorie is voor eigen risico van de bezoeker, dan wel de gebruiker. De intellectuele eigendomsrechten van alle getoonde informatie en methodes op de website(s) van iTheorie liggen bij iTheorie.

Het is de bezoeker en/of gebruiker van de website(s) van iTheorie niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van iTheorie informatie te kopiëren, te verspreiden of te wijzigen op welke wijze dan ook.

iTheorie is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wanneer je inzage wilt in de persoonsgegevens die iTheorie over je heeft vastgelegd of wanneer je gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kun je contact opnemen via het contactformulier. iTheorie zal je binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent je verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering zal of kan voldoen.

Artikel 1 Kennisgeving privacyverklaring

1.1 iTheorie verstrekt deze privacyverklaring om je in kennis te stellen van het beleid en gebruik met betrekking tot privacy, en van de keuzes die je kunt maken met betrekking tot het door iTheorie inwinnen en gebruiken van persoonlijke informatie.

1.2 iTheorie respecteert en beschermt je privacy. iTheorie zet zich naar alle redelijkheid in om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld en met inachtneming van de geldende Nederlandse privacywetgeving wordt verwerkt, opgeslagen en beheerd. Onze website is zo gestructureerd dat je in de meeste gevallen iTheorie kunt bezoeken op Internet zonder jezelf te identificeren of persoonlijke informatie te verstrekken.

1.3 Als betrokkene heb je de volgende rechten: Conform art. 15 AVG heb je het recht om informatie op te vragen over je persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; conform art. 16 AVG heb je het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of volledige persoonsgegevens te eisen; conform art. 17 AVG heb je het recht te verzoeken om verwijdering van je bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking - het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; - een wettelijke verplichting na te komen; - om redenen van algemeen belang, of - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist; conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover - je de juistheid van de gegevens ontkent; - de verwerking onrechtmatig is, maar je weigert deze te wissen; - we de gegevens niet langer nodig hebben, maar je hebt ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of - tegen de verwerking bezwaar hebt gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG; conform Art. 20 AVG heb je het recht om je persoonlijke gegevens die je ons verstrekt hebt, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen; Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kun je contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

1.4 iTheorie zal alle via deze website gesloten overeenkomsten en de daarvoor noodzakelijke gegevens standaard gedurende minimaal 7 jaar bewaren.

Artikel 2 Doel informatieverzameling

2.1 Mocht je ons persoonlijke informatie verstrekken (waarmee je kunt worden geïdentificeerd), dan garanderen wij dat deze informatie alleen zal worden gebruikt voor het onderhouden van de relatie die je hebt met iTheorie.

2.2 iTheorie gebruikt de informatie die je verstrekt om je behoeften beter te begrijpen en om je betere diensten te kunnen aanbieden. De door jou verstrekte informatie gebruiken wij met name om je te helpen bij het voltooien van transacties, om het contact met je optimaal te laten verlopen, om je op de hoogte te houden van diensten en aanbiedingen, en om onze websites af te stemmen op jouw behoeften. bankrekeningnummer en/of creditcardnummers worden alleen gebruikt voor betaling en worden niet bewaard voor andere doeleinden.

2.3 iTheorie zal persoonlijke informatie niet aan derden verkopen of verhuren, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming, tenzij iTheorie daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of deze verstrekking aan een derde partij noodzakelijk is vanwege een overname en/of fusie van iTheorie. Wij delen je gegevens met zakenpartners die in naam van iTheorie handelen in de hierboven beschreven doeleinden met uw toestemming. Deze zakenpartners hanteren hetzelfde privacy beleid ten aanzien van de behandeling van deze informatie en zijn gebonden aan de overeenkomsten met betrekking tot vertrouwelijke behandeling.

2.4 iTheorie zal geen online verstrekte, persoonlijke informatie op enige andere manier gebruiken dan zoals in lid 1, 2 en 3 is beschreven, zonder je van tevoren hierover in te lichten.

Artikel 3 Koppeling websites aan derden

3.1 Koppelingen naar websites van derden worden uitsluitend voor je gemak weergegeven. Als je van deze sites gebruikmaakt, verlaat je iTheorie. iTheorie heeft deze sites niet allemaal gecontroleerd, beheert deze sites niet en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites, voor de inhoud van de sites of voor het privacy-beleid dat op de sites wordt toegepast. De sites en de gegevens, software of andere producten of materialen op de sites, of de resultaten die bij het gebruik hiervan worden behaald, worden niet door iTheorie bekrachtigd of vertegenwoordigd. Als je besluit een site van derden te bezoeken die is gekoppeld aan deze site, doe je dit volledig op eigen risico.

Artikel 4 Veiligheid

4.1 iTheorie doet het uiterste om je gegevens veilig te stellen. Ten einde ongeautoriseerde toegang tot gegevens of bekendmaking van gegevens te voorkomen, de accuraatheid van gegevens te behouden, en het juiste gebruik van gegevens zeker te stellen, heeft iTheorie fysieke, elektronische en beheerprocedures opgezet om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen. Wij gebruiken codering bij het verzamelen of overdragen van belangrijke gegevens, bijvoorbeeld bankgegevens of creditcardgegevens.

Artikel 5 Verdenking misbruik

5.1 iTheorie behoudt zich het recht voor om zowel proactief als corrigerend op te treden bij verdenking van misbruik. Hieronder wordt verstaan dat iTheorie het recht heeft om alle informatie van en over een gebruiker op te slaan en te bewaren als mogelijk bewijs van misbruik. iTheorie heeft daarnaast het recht om, bij een voldoende onderbouwde verdenking van misbruik, nadere gegevens over de gebruiker op te vragen bij derden. Bij voldoende bewijs kan iTheorie passende maatregelen treffen, waaronder uitsluiting van de website van iTheorie of aangifte bij de politie.

Artikel 6 Cookies en IP-adressen

6.1 iTheorie kan bepaalde informatie verzamelen (bijvoorbeeld IP-gegevens en Cookies) met als enige doel een beter inzicht te krijgen in de wijze en mate van het gebruik van de diensten van iTheorie, ten einde deze diensten te verbeteren en optimaal af te stemmen op de wensen van de gebruikers in het algemeen.

6.2 De informatie door gebruiker opgegeven kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Alle persoonsgegevens worden hierbij geanonimiseerd.

6.3 Om de privacy van gebruikers te beschermen, zal alle informatie die via IP-gegevens en Cookies wordt verzameld, in principe algemeen en anoniem zijn, behoudens hetgeen bepaald in artikel 6. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een natuurlijke persoon te identificeren. Cookies worden in het algemeen gebruikt om onder andere wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. Je kunt uw browser zodanig instellen dat Cookies worden geweigerd. Het gebruik van de diensten van iTheorie zal hierdoor wel nadelige gevolgen hebben. Het zal onder andere de mogelijkheid tot het verstrekken van gepersonifieerde informatie over het aanbod van iTheorie bemoeilijken.

Artikel 7 Wijziging privacyverklaring

7.1 iTheorie heeft het recht deze privacyverklaring aan te passen zonder nadere aankondiging. Deze aanpassingen worden direct geplaatst op de website iTheorie. iTheorie is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door wijziging van deze privacyverklaring.

Artikel 8 Klachten

8.1 Indien de gebruiker van mening is dat de bepalingen van deze privacyverklaring niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen met betrekking tot de registratie van zijn gegevens, dient hij zich te wenden tot de directie van iTheorie.

Artikel 9 Overgangs- en slotbepalingen

9.1 Onverminderd eventuele wettelijke bepalingen is deze verklaring van kracht gedurende de gehele looptijd van de inschrijvingen.

Voor vragen met betrekking tot deze privacyverklaring, de website of iTheorie kun kun je contact opnemen via het contactformulier.